Ijver&Hart

Algemene Voorwaarden

Artikel 1, Definities

1. IJver&Hart is een eenmanszaak die branding en vormgeving aanbiedt.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van IJver&Hart en IJver&Hart de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen IJver&Hart en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door IJver&Hart en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.ijverhart.nl.

Artikel 2, Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en IJver&Hart gesloten Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk met IJver&Hart overeengekomen.

3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3, De Overeenkomst
1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van IJver&Hart zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met IJver&Hart via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. IJver&Hart zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief, app of e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand middels een betaling van de opdrachtgever. Na de betaling start IJver&Hart meteen met de opdracht mits mogelijk. Indien dit niet mogelijk is wordt er een datum afgesproken wanneer dit wel mogelijk is.

3. Als IJver&Hart een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. IJver&Hart kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van IJver&Hart dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij IJver&Hart deze schriftelijk bevestigt.

5. In de opdrachtbevestiging wordt een tijdframe aangegeven met wanneer nodig een max aantal revisies. Dit tijdframe kan alleen gehanteerd worden wanneer opdrachtgever binnen redelijke tijd op IJver&Hart haar correspondentie omtrent de opdracht reageert. Mocht de opdrachtgever niet tijdig reageren en kan het hierdoor afgesproken tijdframe niet behaald worden komt de opdracht te vervallen. De betaling wordt niet vergoed.

Artikel 4, Uitvoering van de Overeenkomst
1. IJver&Hart doet haar best de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2. IJver&Hart heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal IJver&Hart deze derden zorgvuldig uit kiezen en voor zover nodig dit met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door IJver&Hart worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens tijdig aan IJver&Hart worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IJver&Hart zijn verstrekt, heeft IJver&Hart het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat IJver&Hart zijn Diensten op tijd en goed kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is afgesproken, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever IJver&Hart hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. IJver&Hart dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5, Ontwerpfase
1. Indien sprake is van een grafisch ontwerp opdracht is dit artikel van toepassing.

2. IJver&Hart ontwerpt binnen twee werkdagen, indien anders aangegeven, een eerste concept.

3. Opdrachtgever dient het concept binnen twee werkdagen goed te keuren, tenzij anders afgesproken met IJver&Hart.

4. IJver&Hart stuurt Opdrachtgever herhaaldelijk een update van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een update, dient hij dit zo snel mogelijk te laten weten. IJver&Hart wacht na elke update met het vervolgen van zijn werkzaamheden totdat hij een reactie van Opdrachtgever heeft gekregen, zodat hij eventuele feedback kan verwerken. Mocht IJver&Hart twee weken niks hebben gehoord van opdrachtgever, komt de opdracht te vervallen. Geld wordt niet geretourneerd.

5. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken IJver&Hart en Opdrachtgever onderling af wanneer IJver&Hart een nieuw concept ontwikkeld. Pas na onderling overleg kan de Overeenkomst op grond van ontevredenheid ontbonden worden. Indien IJver&Hart haar werkzaamheden naar maatstaven van redelijkheid conform de overeenkomst heeft uitgevoerd maar de Opdrachtgever niet tevreden is, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten door IJver&Hart te vergoeden.

Artikel 6, Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde design te controleren en goed te keuren.

Artikel 7, Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen IJver&Hart en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 20%) hoger worden zal er voor deze extra diensten een nieuwe offerte worden opgesteld. Na betaling van deze offerte hervat IJver&Hart het werk.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

Artikel 8, Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. IJver&Hart is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat IJver&Hart goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is IJver&Hart bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 9, Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst is tot 2 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk, tenzij IJver&Hart al met haar werkzaamheden begonnen is.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door IJver&Hart.

Artikel 10, Kosten, honorering en betaling
1. IJver&Hart vraagt een vast bedrag per opdracht of een uurtarief. Dit wordt in de offerte bepaald.

2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Omdat IJver&Hart onder de KOR (Kleine Ondernemingsregeling) valt wordt er geen 0.0% belasting berekend.

3. IJver&Hart heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. Pas na betaling worden werkzaamheden gestart omdat er sprake is van maatwerk.

6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan IJver&Hart mede te delen.

Artikel 11, Intellectuele eigendom
1. IJver&Hart behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

2. Het is niet toegestaan voor Opdrachtgever om wijzigingen toe te (laten) brengen in het concept dan wel eindproduct door een andere partij tenzij duidelijk en schriftelijk overeengekomen met IJver&Hart.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door IJver&Hart.

6. Opdrachtgever vrijwaart IJver&Hart van elke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit een eventuele schending van rechten zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.

Artikel 12, Naamsgerechtigheid
IJver&Hart is ten alle tijden gerechtigd om het eindproduct te gebruiken voor eigen doeleinden op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om in de Overeenkomst een bepaalde manier van delen van het eindproduct op te nemen waar IJver&Hart zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar IJver&Hart het product openbaar te maken.

Artikel 13, Aansprakelijkheid
1. IJver&Hart kan nooit aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over het eindproduct. IJver&Hart heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. IJver&Hart kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.

3. IJver&Hart is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

4. IJver&Hart is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.

5. Indien IJver&Hart aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van IJver&Hart met betrekking tot haar Diensten. IJver&Hart is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6. De aansprakelijkheid van IJver&Hart is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van IJver&Hart.

Artikel 14, Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, buiten wil of toedoen van IJver&Hart, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van IJver&Hart zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van IJver&Hart of van derden, een pandemie, oorlog, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal IJver&Hart overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die IJver&Hart heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15, Vertrouwelijkheid van gegevens
Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. IJver&Hart kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16, Identiteit van IJver&Hart
1. IJver&Hart is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76453790. IJver&Hart is gevestigd aan de Hoofdstraat 78S, 9601 EL te Hoogezand, Groningen.

2. IJver&Hart is per e-mail te bereiken via info@ijverhart.nl/loraine@ijverhart.nl.

Artikel 17, Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen IJver&Hart en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen IJver&Hart en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door een bevoegde rechter in Groningen.

Service

Nog steeds vragen?

IJver&Hart staat al 15 jaar voor 100% tevredenheid en ouderwetse service. Dat houdt in dat we klanten behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. Schroom daarom niet om contact te zoeken als u een vraag heeft. Uw bericht wordt doorgaans binnen 24 uur gelezen.

Adresgegevens

Hoofdstraat 78s 9601 EL
Hoogezand, Groningen

Kamer van koophandel

KVK 76453790